Reklamacja, zwrot i wymiana

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru;
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo klienta do Odstąpienia wygasa;
3. Klient, od momentu odstąpienia o umowy ma termin 14 dni na zwrot towaru do siedziby sklepu;
4. W celu Odstąpienia od umowy, Klient poinformuje Sklep w formie jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres sklepu lub emailem na adres sklep@lasiens.pl. Oświadczenie nie musi być wypełniane na specjalnie stworzonym formularzu – wystarczy zwykłe oświadczenie woli o chęci odstąpienia od umowy, zawierające w swojej treści numer zamówienia, datę zakupu, dane osoby zamawiającej oraz wybór sposobu zwrotu środków;
5. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z załączonym dowodem zakupu, który klient otrzymał przy zakupie;
6. Sklep po otrzymaniu od Klienta oświadczenia zwrotu o odstąpieniu od umowy zakupu, dokona potwierdzenia jego otrzymania;
7. W przypadku Odstąpienia, Sklep www.lasiens.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep;
8. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia;
9. Zwrot płatności będzie dokonany na numer rachunku bankowego, który został wskazany przez klienta na oświadczeniu. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru(rzeczy) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - aby zapobiec na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. Nie przyjmujemy zwrotów zapakowanych w torebki, worki, kopert oraz papier i foliopaki. 
13. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
14. Wymiana lub zwrot artykułów pończoszniczych możliwa jest tylko i wyłącznie w oryginalnym i nierozpieczętowanym opakowaniu.
15. W celu dokonania zwrotu towaru należy odesłać go na adres wskazany w formularzu, dołączonym do zamówienia:

Sklep lasiens.pl

Cezary Gutowski

ul. Tetmajera 46A

05-071 Sulejówek

Reklamacje i gwarancja

1. Sklep oświadcza, że Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów, Sklep ponosi odpowiedzialność za wady;
2. Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( m.in. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), odpowiada względem Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia);
3. Reklamacja zakupionego w Sklepie towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną;
4. Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może złożyć reklamację w przypadku, gdy wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
5. Sklep zobowiązuje się, że reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta;
6. Każdy towar kupiony w sklepie internetowym może być reklamowany - zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi – tylko jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową;
7. Reklamację można złożyć listownie na adres korespondencyjny Sklepu, drogą mailową na adres: sklep@lasiens.pl lub bezpośrednio w siedzibie sklepu;
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu - tylko w przypadku gdy odesłał towar za pomocą zewnętrznych firm świadczących usługi transportu - i tylko w granicach ogólnie przyjętych, możliwie najtańszych cen dostępnych na rynku. Klient powinien przedstawić dowód poniesienia wysokości kosztów związanych z odesłaniem towaru do Sklepu. W przeciwnym razie, Sklep zwróci koszt transportu zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej;
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji;
10. W celu złożenia reklamacji, Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sklepu. Nieodesłanie rzeczy na wskazany adres, będzie wiązało się z odstąpieniem od reklamacji;
11. Towar, który Klient odsyła reklamacyjnie lub który zwraca w siedzibie Sklepu - musi być zaopatrzony w fakturę VAT oraz wniosek reklamacyjny Klienta – który w treści powinien zawierać numer zamówienia, datę zamówienia oraz dane zamawiającego;
12. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres Sklepu - rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.