Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
lasiens.pl

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2015r. do odwołania lub zmiany przez Sklep.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
3. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lasiens.pl jest firma: VICTOR Polska Cezary Gutowski, 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 5, Hala 4Ł, NIP: 9522022502, REGON: 366494872 (zwana dalej Sprzedawcą, Sklepem Internetowym lub Sklepem).
4. Klientem (zwanym dalej również Zamawiającym, Kupującym lub Konsumentem) – może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. 
5. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez email: sklep@lasiens.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 793014554 (opłata według cennika operatora telekomunikacyjnego klienta) lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego.
6. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych.
7. Sprzedawca oświadcza, że do umów zawieranych na odległość z klientem, który jest osobą fizyczną (konsumentem) zastosowanie mają:
a) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) 
b) w zakresie nieuregulowanym powyższą ustawą - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), 
8. Do umów sprzedaży zawieranych z klientami innymi niż wymienieni w ust.7, a zawierającymi się w ust. 4 niniejszego regulaminu - zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
9. Podanie fałszywych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych przy składaniu zamówienia przez Klienta, może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep Internetowy. 
10. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ustępie 9 niniejszego paragrafu, Klient będzie poproszony o ponowne uiszczenie opłaty za dostawę - w przeciwnym wypadku Zamówienie będzie anulowane nie z winy Sklepu.
11. Sklep nie odpowiada za opóźnienie lub niezrealizowanie zamówienia opisanego w § 1 ust. 9 niniejszego regulaminu. 
12. Sklep – w przypadku podania przez Klienta błędnych, nieprawdziwych, nieaktualnych, niedokładnych, fałszywych lub nieczytelnych danych, dotyczących zamówienia oraz także w przypadkach określonych w § 2 ust. 9 niniejszego regulaminu - nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki. 
13. Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie Internetowym po zarejestrowaniu się w sklepie (założenie konta na stronie sklepu dostępnego pod adresem www.lasiens.pl) lub wybrać opcję zamówienia „bez rejestracji”. 
a) W przypadku założenia konta lub korzystania z już istniejącego, wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.lasiens.pl – zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie. 
b) W przypadku zamówienia „bez rejestracji” – wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podania dokładnego adresu dostawy oraz określenia formy płatności i jego przesłanie zgodnie z zawartymi na stronie wytycznymi. Wszelkie kroki opisane powyżej można dokonać poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.lasiens.pl 
14. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. W wyjątkowych sytuacjach Sklep może zrealizować zamówienie na terenie Unii Europejskiej – koszty wysyłki oraz warunki takiego zamówienia ustalane będą indywidualnie przez obsługę sklepu oraz klienta
15. W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych na stronie www.lasiens.pl możliwe jest złożenie zamówienia poprzez mail sklep@lasiens.pl lub telefonicznie: +48 793014554
16. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem wspomnianych wcześniej zmian. 
17. Suma zamówienia towarów ze strony www.lasiens.pl jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „koszyk". Kliknięcie przez Klienta przycisku „zamawiam” oraz późniejsze „potwierdzam zamówienie” będą wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży 
18. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie dostępnym pod adresem www.lasiesns.pl potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia.
19. Ceny oraz inne oznaczenia na metkach, nalepkach, opakowaniach etc. nie mają wpływu na obowiązującą cenę potwierdzoną Klientowi w „zwrotnym potwierdzeniu zamówienia”
20. Cena sprzedaży będzie także potwierdzana Konsumentowi na wysłanym podsumowaniu zamówienia.
21. Informacje o promocjach dostępnych na stronie internetowej, będą wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie takich informacji droga mailową, mediami społecznościowymi, telefoniczną lub wszystkimi na raz.
22. Klient zgadzając się na założenie konta lub składając zamówienie i potwierdzając je, wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym poprzez e-mail podany w formularzu zamówienia, dostępnym na stronie www.lasiens.pl lub poprzez kontakt telefoniczny. 
23. Produkty umieszczone na stronie internetowej sklepu www.lasiens.pl nie stanowią oferty (handlowej) zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego
24. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku Polskim

§ 2
Warunki złożenia zamówienia


1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy
2. Aby móc korzystać ze Sklepu lasiens.pl, Klient powinien dysponować:
a) komputerem stacjonarnym oraz potrzebnymi do korzystania z niego urządzeniami peryferyjnymi;
b) lub urządzeniem przenośnym, który będzie w stanie obsługiwać wyświetlanie strony Sklepu oraz połączyć się oraz utrzymać połączenie z Internetem
c) łączem internetowym;
d) przeglądarką internetową obsługującą ogólnie obowiązujące standardy wyświetlania stron internetowych, powszechnie dostępne oraz wymagane przez języki programowania oraz wyświetlania zawartości w Internecie;
e) włączoną obsługę plików Cookies;
f) posiadać aktywne konto e-mail.
3. Aby złożyć zamówienie w Sklepie lasiens.pl Klient powinien:
a) Spełnić warunki określone w ust. 2 niniejszego regulaminu;
b) dokonać wyboru towaru lub towarów dostępnych na stronie sklepu lasiens.pl oraz określić ich ilość, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
c) po zakończeniu oraz potwierdzeniu wyboru towaru lub towarów oraz ilości, zaznaczyć oraz kliknąć przycisk „przejdź do koszyka”;
d) kliknąć w przycisk „przejdź dalej”;
e) podać adres dostawy, imię i nazwisko oraz wszelkie dane wymagane przez formularz dostępny na stronie lasiens.pl LUB zalogować się na założone wcześniej konto;
f) spośród aktualnie dostępnych opcji wybrać sposób dostawy;
g) najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się oraz potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”;
h) wybrać sposób płatności; W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie z wytycznymi pojawiającymi się na stronie.
i) Następnie zatwierdzić swoje zamówienie przyciskiem „potwierdzam zamówienie”, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy;
j) Z chwilą kliknięcia przycisku z potwierdzeniem zamówienia, Klient przyjmuje ofertę oraz zawiera umowę kupna/sprzedaży zamówionych towarów;
k) Zamówiony towar jest własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia przez Klienta ceny wynikającej z zawartej umowy;
4. W przypadku zamówień telefonicznych, czynności opisane w pkt 2 wykonuje osoba odbierająca zamówienie – na wniosek Klienta. W przypadku zamówień telefonicznych – Klient musi potwierdzić zamówienie wysyłając e-mail na adres sklep@lasiens.pl;
5. W przypadku zamówień wyłącznie poprzez e-mail – Klient powinien złożyć zamówienie określając:
a) Imię oraz nazwisko osoby zamawiającej;
b) Towar;
c) Ilość;
d) Wybrać sposób dostawy;
e) Wybrać sposób płatności ( przedpłata lub wysyłka za pobraniem)
f) Adres dostawy;
g) Numer telefonu osoby kontaktowej dla kuriera
6. Składając zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail, klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża na niego zgodę.
7. Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem przypadków określonych w paragrafie 1 ust.13 niniejszego regulaminu.
8. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach 8:00 – 16:00.
9. Towary wyświetlane w Sklepie uznaje się jako dostępne - jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, istnieje możliwość że towar nie będzie dostępny. W przypadku braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o zaistnieniu takiej sytuacji.
a) W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.
b) W razie, gdy częściowa realizacja zamówienia będzie niezgodna z oczekiwaniami Klienta – Klientowi przysługiwać będzie pełne prawo do odstąpienia w całości od złożonego zamówienia. Informację o odstąpieniu od zamówienia Klient powinien przesłać droga mailową na adres sklep@lasiens.pl

§ 3
Warunki płatności


1. Towar może być wysłany tylko za pobraniem lub po otrzymaniu informacji o wpłynięciu środków na konto bankowe Sklepu
2. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana poprzez jeden z poniższych sposobów:
a) odbiór osobisty po przedpłacie;
b) wysyłka towaru za pobraniem – Klient wręcza kwotę kurierowi przy doręczeniu przesyłki. Ta forma płatności wiąże się z wyższą ceną dostawy, określoną w cenniku dostaw na stronie sklepu www.lasiens.pl;
c) przedpłata na konto przelewem zwykłym – po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania przelewu towar zostanie wysłany do Klienta, Bank Millennium SA nr rachunku: 21 1160 2202 0000 0003 3835 0782;
d) płatność online szybkimi przelewami dostępnymi na stronie sklepu;

3. Otrzymanie płatności lub zamówienia z metodą płatności za pobraniem przez sklep, będzie wiązało się z natychmiastowym przystąpieniem do realizacji zamówienia (z wyłączeniem sytuacji określonych w paragrafie 2 ust. 9 niniejszego regulaminu);
4. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy;
5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line szybkimi przelewami, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. W takim wypadku Klient powinien zostać poinformowany o anulowaniu w wiadomości e-mail.

§4
Realizacja oraz dostawa zamówienia


1. Towary zamówione w sklepie dostarcza zewnętrzna firma kurierska. Przewidywany czas dostawy zamówienia to 48 godzin od nadania przesyłki (w przypadku dni od poniedziałku do czwartku). Przesyłki nadane w piątek – powinny dotrzeć do 72 godzin (to jest do poniedziałku).
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności na opóźnienia, błędy oraz uszkodzenia przesyłki powstałe w trakcie transportu. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – klient powinien niezwłocznie poinformować o tym odpowiednią firmę kurierską oraz spisać protokół uszkodzenia przesyłki przy kurierze. Klient kopię protokołu uszkodzenia przesyłki powinien niezwłocznie przesłać na adres sklep@lasiens.pl wraz z numerem listu przewozowego oraz numerem zamówienia;
3. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online szybkich przelewów, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia należności pieniężnych na konto Sklepu;
4. Sklep zastrzega, że termin realizacji zamówienia może być uzależniony od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez wszystkich Klientów Sklepu Internetowego;
5. Koszt dostawy jest widoczny każdorazowo przy składaniu zamówienia;
6. Sklep zobowiązuje się do realizowania zamówienia w jak najszybszym czasie;
7. Sklep nie ma wpływu na jakość oraz szybkość wykonywanej usługi dostarczenia towarów przez firmy kurierskie współpracujące ze Sklepem;
8. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT;
9. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru;
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo klienta do Odstąpienia wygasa;
3. Klient, od momentu odstąpienia o umowy ma termin 14 dni na zwrot towaru do siedziby sklepu;
4. W celu Odstąpienia od umowy, Klient poinformuje Sklep w formie jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres sklepu lub emailem na adres sklep@lasiens.pl. Oświadczenie nie musi być wypełniane na specjalnie stworzonym formularzu – wystarczy zwykłe oświadczenie woli o chęci odstąpienia od umowy, zawierające w swojej treści numer zamówienia, datę zakupu, dane osoby zamawiającej oraz wybór sposobu zwrotu środków;
5. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z załączonym dowodem zakupu, który klient otrzymał przy zakupie;
6. Sklep po otrzymaniu od Klienta oświadczenia zwrotu o odstąpieniu od umowy zakupu, dokona potwierdzenia jego otrzymania;
7. W przypadku Odstąpienia, Sklep www.lasiens.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep;
8. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia;
9. Zwrot płatności będzie dokonany na numer rachunku bankowego, który został wskazany przez klienta na oświadczeniu. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru(rzeczy) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - aby zapobiec na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
13. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
14. Wymiana lub zwrot artykułów pończoszniczych możliwa jest tylko i wyłącznie w oryginalnym i nierozpieczętowanym opakowaniu.

§ 6
Reklamacje i gwarancja


1. Sklep oświadcza, że Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów, Sklep ponosi odpowiedzialność za wady;
2. Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( m.in. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), odpowiada względem Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia);
3. Reklamacja zakupionego w Sklepie towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną;
4. Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może złożyć reklamację w przypadku, gdy wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
5. Sklep zobowiązuje się, że reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta;
6. Każdy towar kupiony w sklepie internetowym może być reklamowany - zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi – tylko jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową;
7. Reklamację można złożyć listownie na adres korespondencyjny Sklepu, drogą mailową na adres: sklep@lasiens.pl lub bezpośrednio w siedzibie sklepu;
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu - tylko w przypadku gdy odesłał towar za pomocą zewnętrznych firm świadczących usługi transportu - i tylko w granicach ogólnie przyjętych, możliwie najtańszych cen dostępnych na rynku. Klient powinien przedstawić dowód poniesienia wysokości kosztów związanych z odesłaniem towaru do Sklepu. W przeciwnym razie, Sklep zwróci koszt transportu zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej;
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji;
10. W celu złożenia reklamacji, Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sklepu. Nieodesłanie rzeczy na wskazany adres, będzie wiązało się z odstąpieniem od reklamacji;
11. Towar, który Klient odsyła reklamacyjnie lub który zwraca w siedzibie Sklepu - musi być zaopatrzony w dokument zamówienia oraz wniosek reklamacyjny Klienta – który w treści powinien zawierać numer zamówienia, datę zamówienia oraz dane zamawiającego;
12. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres Sklepu - rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.


§7
Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych VICTOR Polska Cezary Gutowski, 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 5, Hala 4Ł – w tym m.in. swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz pełnego adresu. Informacje te są niezbędne dla celów związanych z realizacją zamówienia. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom trzecim, związanym z procesem realizacji przesyłki (jak m.in. firmom kurierskim). Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
3. Sklep zastrzega, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówienia oraz wywiązanie się z umowy sprzedaży przez Sklep. W takim wypadku Sklep nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;
4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) i ich przekazanie podmiotom trzecim w celu udostępnienia i przesłania Klientowi materiałów promocyjnych, reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obligatoryjna i brak zgody nie będzie się wiązał utrudnieniami dotyczącymi realizacji zamówienia;
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep informuje, że dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i chronione w odpowiedni sposób przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

§8
Polityka Cookies

1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies - w tym przechowywać oraz wykorzystywać je;
2. Pliki te mogą mieć charakter tymczasowy bądź stały;
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, między innymi dla celów zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów;
4. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki wykorzystywanej do odwiedzania strony Sklepu;
5. Stałe pliki cookies są przechowywane w trakcie, a także po zakończeniu korzystania z witryny - służą one do przechowywania informacji ułatwiających późniejsze korzystanie ze Sklepu;
6. W każdym momencie Klient może zablokować zbieranie/instalowanie plików cookies;
7. W dowolnym momencie Klient może usunąć stałe jak i tymczasowe pliki cookies;
8. Aby wykonać uprawnienia, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, należy wybrać odpowiednie funkcje dostępne w zainstalowanej na swoim urządzeniu przeglądarce internetowej.

§9
Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o Prawach Konsumenta, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2. Dla regulaminu, warunków gwarancyjnych oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie.
3. Niniejszy regulamin jest integralną oraz nieoderwalną częścią umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
4. Pełna treść niniejszego regulaminu jest wiążąca oraz obowiązująca strony (Sklep i Klienta) od momentu złożenia potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
5. W przypadku sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;
6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność pozostałych ustaleń oraz przepisów regulaminu pozostaje nienaruszona;
7. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
8. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny bez zgody Sklepu.